2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Karen Simonyan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan
Edmon Marukyan