Выборы • Кандидаты на выборы в Совет Старейшин города Ереван 2017 г.

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 3-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 8-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 10-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 13-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 16-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 19-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 22-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 29-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 33-րդ համար

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկի 37-րդ համար
 
Парламентские выборы 2021г.
Парламентские выборы 2018г.
Выборы Авагани Еревана 2018г․
Выборы Авагани Еревана 2017г․
Парламентские выборы 2017г.
Арен Петунц
Магда Арсенян
Астхик Аветикян
Геворг Папикян
Крист Марукян
Нара Оганисян
Ани Самсонян
Анаит Карапетян